Siam Goshi Manufacturing Co., Ltd. : Aiming to be World’s Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.
World's Best Manufacturer of Exhaust and Body Parts for Motorcycles.

  Sustainability Information  

เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ในเดือน Pride Month


  Jun 08, 2024 | 09:12:46 pm  
Home News Newsroom เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก ในเดือน Pride Month

            
'SGM' Respect for Human Diversity, Equity and Inclusion Values.
"สยามโกชิ เคารพและให้คุณค่า กับความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก"


             โลกในยุคปัจจุบัน เป็นช่วงเวลาที่ธุรกิจและองค์กรต้องเผชิญกับการะแสของความท้าทายใหม่ๆ ในทุกวัน โดยความหลากหลาย ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกได้กลายมาเป็นประเด็นระดับโลกที่ผู้คนให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ ซึ่งการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานในองค์กรที่เปิดกว้างและยอมรับความหลากหลายของมนุษย์, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก (Diversity, Equity & Inslusion หรือ DEI) ไม่เพียงแต่เป็นเรื่องที่ถูกต้องทางจริยธรรม ยังเป็นประโยชน์ต่อการเติบโตและความสำเร็จขององค์กรด้วย

             ที่ SGM เราดำเนินธุรกิจในบทบาทของกลุ่มบริษัท GOSHI Group อันมีปรัญชาพื้นฐานของกลุ่มบริษัทที่ว่า "การเคารพในปัจเจกบุคคล" สำหรับส่งเสริมการสร้างค่านิยมหลักนำไปสู่บทบาทและหพันธกิจในระดับสากล อันมีผู้ร่วมงานมากกว่าหลายพันคน ที่พูดได้หลายภาษา และเป็นตัวแทนของวัฒนธรรม, ศาสนา และความเชื่อมากมาย โดยเรายึดมั่นให้ความสําคัญกับแนวทางการปฏิบัติที่ครอบคลุมและไม่เลือกปฏิบัติที่ไม่สามารถพูดเกินจริงได้ เราเชื่อว่าเหล่านี้คือความคาดหวังขั้นต่ำสําหรับองค์กรระดับสากลที่มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่สังคมต้องการให้มีอยู่ต่อไป

             เราตระหนักว่า หลักความเสมอภาคหรือหลักความเท่าเทียมกัน ถือเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งได้รับการรับรองในกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและกฎหมายประเทศต่างๆ เป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งของการปกครองระบอบประชาธิปไตย หลัก “ความเสมอภาค” เป็นหลักการสำคัญที่รัฐธรรมนูญทุกฉบับได้บัญญัติให้การรับรองไว้นอกเหนือจากหลัก "สิทธิ", "เสรีภาพ" และ "ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์" การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุผลของความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้

             ด้วยเหตุนี้ SGM มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า สำหรับการส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างผู้ร่วมงานที่มีความสามารถและค่านิยมที่หลากหลาย โดยไม่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางเพศ, สัญชาติ, ความพิการ ฯลฯ ผ่านการพูดคุยอย่างจริงใจ พร้อมทั้งทำให้ที่ทำงานเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งทางกายและทางใจของผู้ร่วมงานทุกคน โดยบริษัทได้ยึดมั่นในมาตรการ แนวปฏิบัติ และความริเริ่มใหม่ เพื่อส่งเสริมบรรยากาศของการทำงาน และสร้างสถานที่ทำงานที่ส่งเสริมความหลากหลาย, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยกได้อย่างแท้จริง ซึ่งเราเชื่อว่าความพยายามเหล่านี้ จะส่งเสริมความสำเร็จและความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนในที่ทำงาน ที่ผู้ร่วมงานทุกคนเคารพและให้คุณค่ากับผู้อื่น โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างในด้านใดๆ

             อาทิเช่น

             - ชุดยูนิฟอร์มเดียวกัน (Gender-neutral Uniform) ที่ไม่แบ่งเพศ แบ่งระดับ และวัยวุฒิ
             - การเคารพความคิด และผลงานของผู้ร่วมงานอย่างเสมอภาค (Owned Respect) ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้ร่วมงานในการดำเนินธุรกิจของบริษัท
             - สร้างค่านิยมที่ตระหนักถึงความหลากหลายในเชิงองค์กร (Organizational diversity) ที่จักต้องประกอบไปด้วยบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ระดับความอาวุโส แผนก และการมีส่วนร่วมกับสหภาพแรงงาน
             - การมอบหมายงาน แบ่งงาน และความรับผิดชอบอย่างยุติธรรม (Assignment of Responsibility and Authority) โดยพิจารณาจากทักษะและคุณสมบัติ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกในด้านใดๆ
             - การเลื่อนตำแหน่งอย่างสมภาคภูมิ การยกย่องและให้รางวัลความดีความชอบและผลงานอย่างยุติธรรม (Earned Respect) โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างด้านต่างๆ ของบุคคล
             - การส่งเสริมการพบปะทางสังคม (Social Support) และสร้างพื้นที่ที่ทุกคนรู้สึกมีคุณค่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมของบริษัท
             - การส่งเสริมสวัสดิการลาคลอด (Maternity Leave) ได้ 98 วัน ครอบคลุมทั้งผู้ร่วมงาน หญิง และชาย (ลาภรรยาคลอดตามบริษัทกำหนด)
             - การริเริ่มสร้างหลักประกันความคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights Protection) ของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศจากการเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ

             ภายใต้มาตรการ แนวปฏิบัติ และความริเริ่มใหม่ เหล่านี้ จะแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างที่หลากหลายในหมู่ผู้ร่วมงานของเรา อันผู้ร่วมงานแต่ละคนต่างมีชุดความคิด ความเชื่อ และแนวคิดที่แตกต่างกันไป ซึ่งเราเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ วิธีการทำงานใหม่ และนวัตกรรมใหม่ มากมายในสถานที่ทำงาน

             “ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างองค์กรที่เราต้องการให้เป็น และทุกคนมีคุณค่าในการทำให้องค์กรนี้เป็นสถานที่ทำงานที่ดีกว่าสำหรับเราทุกคน”

             ดังนั้น เราจึงกำลังริเริ่มศึกษาและหาแนวปฏิบัติเชิงสร้างสรรค์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจ ให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าและผู้อื่นมองเห็นความสำคัญในแบบที่ตนเองเป็น สำหรับสร้างความพยายามอย่างมั่นที่จะบรรลุความก้าวหน้าทางวิชาชีพ เสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจโดยการใช้ทักษะ ความสามารถ และความหลงใหลที่หลากหลาย อันเป็นหนึ่งเดียวกับค่านิยมหลักขององค์กร เพื่อตอบสนองการสร้างความพึงพอใจให้ครอบคลุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

             อนึ่ง การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (Sexuality) ในองค์การสหประชาชาติ อันเกิดขึ้นจากการนำหลักความเป็นสากลของสิทธิมนุษยชน (Principle of universality) ความหลากหลาย, ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก และหลักการห้ามเลือกปฏิบัติ (Principle of non-discrimination) ที่มีอยู่ตามตราสารระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน อันครอบคลุมถึงการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ

             โดยในโอกาสอันดีกับเดือนแห่งความภาคภูมิใจ (Pride Month) ของความหลากหลายทางเพศตามหลักสากลนี้ SGM จึงขอร่วมเฉลิมฉลองและมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความภาคภูมิใจ อันเนื่องมาจากเป็นค่านิยมที่สอดคล้องกับปรัชญาพื้นฐานของการเคารพต่อบุคคล และความมุ่งมั่นในการสร้างสภาพแวดล้อมที่ทุกคนได้รับการปฏิบัติด้วยความเคารพและให้เกียรติ ด้วยความเสมอภาค และไม่แบ่งแยกกัน"ที่ SGM เราดำเนินธุรกิจโดยตระหนักในด้าน ความหลากหลายของมนุษย์ ความเสมอภาค และการไม่แบ่งแยก

             "เรา" SGM เชื่อว่านวัตกรรมและการเติบโตจะได้รับการขับเคลื่อนด้วยวัฒนธรรมขององค์กร
กับบุคลากรที่มีความหลากหลาย ความเสมอภาคเท่าเทียม และการมีส่วนร่วมอย่างไม่แบ่งแยกกัน
นั้นจะทำให้ผู้ร่วมงานของเรากล้าที่จะเป็นตัวเอง จนสามารถดึงเอาศักยภาพของตนเองและแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่
เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมให้กับลูกค้า คู่ค้า และชุมชนของเรา อย่างท้าทายต่อไป
Back to previous page

Newsroom

Pickup Content